Група Смехоранчета

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: 1; Възрастова група: трета група

Учители:

Ст. Конова - учител

Петя Караиванова - старши учител

Татяна Маринова - пом. възпит.