Група Смехоранчета

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: 1; Възрастова група: четвърта група

Учители:

Диана Иванова - старши учител

Петя Караиванова - младши учител

Веселинка Стойчева - пом. възпит.