Административни услуги, предоставяни от детска градина „Пролет“ - Севлиево

Задължителна информация

Образователни услуги

1. 

Наименование на административната услуга

Приемане на деца в детската градина

2. 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 57 и чл. 59, ал. 1

3. 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на детската градина

4. 

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Съгласно Наредба за условията и реда за  записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община  Севлиево, родителите чиито деца навършват три годишна възраст през съответната календарна година, подават Заявление по образец с всички необходими данни до директора на детската градина в периода 02.01. – 30.04., което се завежда с входящ номер в образователната институция. Към заявлението за прием се прилага копие на акт за раждане на детето.

Заявителят подава необходимите документи в ДГ „Пролет“, ул. „Дядо Фильо Радев“ № 9, в канцеларията на домакин-касиера/ЗАС, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа.

Предучилищното образование се организира във възрастови групи като при недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група може да се сформира смесена група. Броят  на  децата  в група се определят при условията на чл. 60 от Закона за предучилищното и училищното образование и Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на  детските градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на свободни места.

Записването на децата в ДГ „Пролет“ – Севлиево се осъществява по желание на родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Приемът  на децата  в първа възрастова група  се извършва от  комисия, определена със заповед на директора на образователната институция по следните критерии:

1. Деца със специални образователни потребности;

2. Деца, чиито брат (сестра) посещава същата детската градина;

3. Деца сираци, на които единият или двамата родители са починали;

4. Деца  с  увреждания  над  50%  и/или  деца  с  тежки  хронични  заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл. 21, т. 7 от Наредба № 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16-годишна възраст;

5. Трето и следващо дете на многодетни  родители и деца близнаци;

6. Деца, настанени за отглеждане по реда на чл. 26 от Закон за закрила на детето при близки и роднини, приемни семейства или специализирана институция;

7. Деца,  на  които  поне  един  от  родителите  е  с  инвалидност  над 70%;

8. Постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите /настойниците/  и  местоживеене  в  близост  до  детската  градина.  

Деца със специални образователни потребности /СОП/  и хронични заболявания се приемат с предимство пред всички останали след предоставяне на необходимите документи.

По силата на чл. 192 от ЗПУО в група в детска градина може да се обучават до три деца със специални образователни потребности.

На заседание през м. май Педагогическият съвет на детската градина съгласува  класирането  по  определените   критерии  и  определя списъка  на  новоприетите  деца,  както  и  обособяването   им  в  групи.

Общественият съвет на детската градина дава становище по приема на децата.

Списъците с приетите деца в групите на образователната институция се обявяват до 31 май на входовете на двете бази на ДГ „Пролет“ – Севлиево. На списъците е упоменато кога и къде ще бъде проведена първата обща родителска среща за новоприетите деца. На нея родителите се запознават с бъдещите учители на децата си, както и с Правилника за дейността на детската градина и Правилника за вътрешен трудов ред на детската градина. Присъстващите родители получават комплект с необходимите документи за записването на децата в образователната институция, което се осъществява от родителя /настойника/ на детето в периода 1 – 15 юни. Разясняват им се необходимите медицински документи, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини, при постъпване на детето в детската градина:

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта;

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са  освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ, доказващ това обстоятелство.

На общата родителска среща родителите се запознават и с таксите съгласно Раздел ІІІ. от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево за ползването на детската градина, които се заплащат ежемесечно от 10-то до 15-то число на месеца по банков път или при касиер-домакина.

Приетите в първа възрастова група деца постъпват в детската градина на първи септември на съответната  година.

При наличие на свободни места постъпването на деца в детската градина се осъществява целогодишно.

5. 

Начини на заявяване на услугата.

Лично от родителя/настойника или чрез упълномощено лице.

6. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път.

Необходимите документи, образци на заявления  във формат позволяващ изтегляне са тук:

За вас родители

7. 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

До отписване на детето от детската градина.

8. 

Такси или цени.

Не се дължат

9. 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Общинска администрация;

Регионално управление на образованието;

Министерство на образованието и науката.

10. 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК.

11. 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

odz.prolet_sv@abv.bg 

12. 

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично от родителя/настойника или чрез упълномощено лице.

13. 

Наименование на административната услуга

Отписване на дете от детска градина

14. 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 58 и чл. 59, ал. 1

15. 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директорът на детската градина

16. 

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Съгласно Наредба за условията и реда за  записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община  Севлиево, децата в детските градини на територията на община Севлиево се отписват по желание на родителите /настойниците/ със заявление по образец до директора.

Заявителят подава необходимите документи в ДГ „Пролет“, ул. „Дядо Фильо Радев“ № 9, в канцеларията на ЗАС/домакин-касиер, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа.

Отписването/преместването на деца от подготвителните групи се извършва с Удостоверение за преместване по образец на МОН.

За извършеното преместване писмено се информира отдел „Образование, култура, етническа интеграция и вероизповедания“ към дирекция „Хуманитарни и социални дейности” на община  Севлиево.

17. 

Начини на заявяване на услугата.

Лично от родителя/настойника или чрез упълномощено лице.

18. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път.

Необходимите документи, образци на заявления във формат, позволяващ изтегляне са тук:

За вас родители

19. 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

една година след отписване на детето

20. 

Такси или цени.

Не се дължат

21. 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Общинска администрация;

Регионално управление на образованието;

Министерство на образованието и науката.

22. 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК.

23. 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

odz.prolet_sv@abv.bg 

24. 

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично от родителя/настойника или чрез упълномощено лице.

25. 

Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от ДГ „Пролет“, Севлиево, която извършва задължително предучилищно образование на детето.

26. 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);

Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (Приложение 4 към чл. 31);

27. 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директорът на ДГ „Пролет“, Севлиево

28. 

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

След завършване на детето на подготвителна група - 6 г., ДГ „Пролет“ издава Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование по образец на МОН.

29. 

Начини на заявяване на услугата.

За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от ДГ „Пролет“, Севлиево, която извършва задължителното предучилищно образование на детето, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

30. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път.

Услугата не се предоставя по електронен път.

31. 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен

32. 

Такси или цени.

Не се дължат

33. 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието.

Министерство на образованието и науката.

34. 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

35. 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

odz.prolet_sv@abv.bg 

36. 

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично от родителя/настойника или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис в Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование.

37. 

Наименование на административната услуга.

Издаване на дубликат на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от ДГ „Пролет“, Севлиево, която извършва задължително предучилищно образование на детето.

38. 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (Приложение 4 към чл. 31)

39. 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директорът на ДГ „Пролет“, Севлиево.

40. 

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

За издаване на дубликат лицето/родител или настойник на детето/ подава заявление по образец до директора на детската градина.

Заявителят подава необходимите документи в ДГ „Пролет“, ул. „Дядо Фильо Радев“ № 9, в канцеларията на ЗАС/домакин-касиер, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа.

Заявлението се регистрира с входящ номер в дневника за входяща кореспонденция.

Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

Готовите дубликати на удостоверения се получават от родителя или настойника, срещу полагане на подпис в Регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование.

Срок за издаване на дубликат на удостоверението до 7 работни дни след подаване на заявлението.

41. 

Начини на заявяване на услугата.

Лично от родителя/настойника или чрез упълномощено лице, чрез заявление по образец.

42. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път.

Услугата не се предоставя по електронен път.

43. 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен.

44. 

Такси или цени.

Не се дължат

45. 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието.

Министерство на образованието и науката.

46. 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

47. 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

odz.prolet_sv@abv.bg 

48. 

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично от родителя/настойника или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис в Регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование.