Група Детска планета

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: 2; Възрастова група: Трета група

Учители:

Мария Тодорова - учител

Елка Димитрова - учител

Искра Асенова - пом. възпитател