Група Детска планета

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: 2; Възрастова група: трета група

Учители:

Мария Иванова - учител

Виктория Траянова - учител

Искра Асенова - пом. възпитател