Група Малките лъвчета

в ОДЗ „ПРОЛЕТ” - гр. Севлиево

Сграда: 1; Възрастова група: трета група

Учители:

Даниела Тошева - главен учител

Ваня Колева - старши учител

Иваничка Цонева - пом. възпит.